iClinic – Дерматология | Лазери | Естетика – Велико Търново

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Една от основните грижи на Прайм Кеър ООД (собственик на марката iClinic Dermatology & Aesthetics) е сигурността на личните данни на физическите лица – нашите клиенти и посетителите на сайта ни. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем дейността си и управлението на уебсайта си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита и поверителност на информацията.  

При събиране и обработка на лични данни на потребителите и посетителите на уебсайта, следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на предмета ни на дейност.

Тази политика за поверителност се отнася за лична информация, събирана чрез уебсайта на Прайм Кеър ООД, и за личните данни, обработвани при осъществяване на дейности, свързани с маркетинг и представяне на нови услуги.

Категории лични данни, които се обработват. Цели на обработването

Прайм Кеър ООД обработва онези лични данни, които са необходими и свързани с дейността си, в качеството на администратор на лични данни.

 Лични данни, обработвани във връзка с използването на уебсайта ни
При посещение на сайта ни, ние обработваме следните видовете лични данни:

Лични данни с цел идентификация и контакт с клиента – имена, възраст, пол, телефонен номер, електронна поща.
Чувствителни лични данни за здравословно състояние – във връзка със запазване на час за консултация, преглед или предоставяне на услуга събираме информация за Вашето здравословно състояние.
Лични данни при посещението на уебсайта  
Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, включително относно здравословното Ви състояние, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, получени по имейл, чрез формата за контакт на сайта, чрез социалните мрежи или по друг начин, в жалби, оплаквания или сигнали. Ваши снимки, лични истории и впечатления от услугите на Прайм Кеър ООД, които ни предоставяте за публикуване на сайта ни и профилите ни в социалните мрежи.
При посещение на уебсайта ни, Прайм Кеър ООД винаги обработва лични данни във връзка с услуга, предоставяна от Дружеството или поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент, като обработката е необходима за постигането на някоя от следните цели:

идентификация на лицето;
за подготовка, управление и изпълнение на услуга, предоставяна или заявена от пациента през някоя от функционалностите на сайта ни (например при подготовка и управление на заявен час за посещение на специалист и т.н.);
за управление, поддръжка и подобрение на сайта ни (например във връзка с обновяване на съдържанието, подобряване функционирането на отделните модули и др.);
за контакт с пациента – например използваме Вашия телефонен номер, за да Ви напомним за предстоящо посещение при нас
за извършване на статистически анализи и оценки;
за обработка на искания, жалби, мнения, запитвания, коментари;
други цели, определени в договор или правна норма;
Лични данни, обработвани за целите на  подобряване на клиентското обслужване и за реклама
С цел подобряване на нашите услуги и качеството на обслужване, обработваме лични данни, съдържащи се във форми за обратна връзка, клиентски анкети и допитвания и статистически данни.

При възможност, обработваме тези данни в анонимизиран вид.

За целите на директен маркетинг използваме Ваши данни за контакт (електронна поща, Viber, SMS), за да Ви информираме за продукти и услуги, предлагани от Прайм Кеър ООД и от други, свързани с нас дружества, както и да изпращаме информационни бюлетини и информация за кампании. Данни за такива цели използваме само след ваше изрично съгласие за това (чрез абониране за бюлетина ни) или на основание нашия легитимен интерес.  В случай че не желаете да получавате маркетинг съобщения от нас, можете по всяко време да оттеглите своето съгласие и да възразите срещу това, като се свържете с нас.

За целите на популяризиране на качеството на предоставяните от нас услуги публикуваме на сайта си вашето мнение и истории. За тази цел събираме и обработваме вашите снимка, имена, възраст, пол и данни за здравословното ви състояние. Тези данни вие ни предоставяте доброволно и ние публикуваме историята ви на сайта само след вашето изрично и информирано съгласие. В случай че не желаете да използваме данните Ви за тази цел, можете да възразите срещу това.
Време за съхраняване на Вашите лични данни

Прайм Кеър ООД съхранява личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигне целите, посочени в настоящата Политика, както и когато по силата на закон е задължена или има право да ги съхранява за по-дълъг период. Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид различни фактори, включително продължителността на предоставяне на услуги (например във връзка със запазване на час за консултация; и др.), ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции (например при предявяване на претенции за неизплатени задължения), или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните (например медицински документи).

Ако сте пожелали да Ви изпращаме нашия бюлетин или други промоционални и/или информационни материали, свързани с предоставяните от нас услуги или с други маркетингови и/или рекламни цели, като например публикуването на личните ви истории на сайта ни, ще обработваме посочените от Вас данни, докато не оттеглите съгласието си или не се отпишете от получаването на съобщения от нас.

С кого споделяме Вашите лични данни?

 

По отношение на услугите, които предоставяме самостоятелно или съвместно с наши партньори, обменяме лични данни на клиенти, доколкото това е необходимо за съответната услуга (като например с цел контакт с Вас посредством чат клиент), контрол за изпълнение на договорни задължения, отчетност пред партньорите на Прайм Кеър ООД и защита на техните интереси.

Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, преводачи, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат.

Прайм Кеър ООД споделя с трети страни Вашите данни за маркетингови цели или с цел информирането ви за промоции, посещения на лекари извън Велико Търново, или за други цели само след вашето изрично и информирано съгласие за това.

Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Как защитаваме вашите права?

Прайм Кеър ООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен до минимум брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

Вашите права

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Прайм Кеър ООД.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на contact@iclinic.bg

Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Прайм Кеър ООД и във всеки наш кабинет. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение, доколкото и ако имаме основание да обработваме тези данни за контакт с Вас.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на contact@iclinic.bg